Резолюція конференції до 160-річчя музею

Резолюція всеукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства до 160-річчя Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького “Роль музеїв в культурному просторі України й світу”
21-22 жовтня 2009 р.
м. Дніпропетровськ
Учасники всеукраїнської наукової конференції (150 осіб) у своїх доповідях та повідомленнях (90) зазначили, що в цілому в музейній справі країни є прогресивні тенденції щодо поглиблення музеєзнавчих досліджень з історії та теорії музеєзнавства, ролі особистостей в діяльності музеїв та персоналійної проблематики як напрямку музеєзнавчих досліджень, є певні зрушення щодо поповнення, вивчення, каталогізації та збереження музейних збірок, активізації та поглиблення науково-дослідної роботи музеїв, впровадження музейної педагогіки, інтерактивних форм просвітницької діяльності, компьютеризації музеїв тощо.
Разом з тим, учасники конференції звернули увагу на нагальні проблеми музейної справи в Україні та окремих регіонах, які необхідно терміново вирішувати для подальшого розвитку музейної галузі.
Узагальнюючи пропозиції учасників конференції, вважаємо необхідним розробити та прийняти державну цільову Програму розвитку музейної справи в Україні на 2010-2015 рр., в якій, зокрема, передбачити комплекс заходів із зміцнення матеріально-технічної бази музеїв, забезпечення музейної безпеки, розвитку нормативної бази, підвищення кадрового потенціалу галузі, соціального захисту музейних фахівців, популяризації музейних надбань в Україні та світі.
Пріоритетними напрямками розвитку галузі вважаємо такі:
1. У сфері управління та науково-організаційного забезпечення діяльності музеїв:

 • Створити Департамент музейної справи у складі Міністерства культури і туризму України;
 • Створити Науково-дослідний інститут музеєзнавчих досліджень при Міністерстві культури і туризму шляхом реорганізації профільних відділів Національного музею історії України, Українського центру культурних досліджень;
 • Започаткувати проведення періодичних з’їздів працівників музеїв.

2. У сфері нормативного забезпечення діяльності музеїв та виконання діючих норм:

 • Прискорити прийняття змін та доповнень до Закону України «Про музеї та музейну справу» з обов’язковим врахуванням пропозицій музеїв та музейних організацій;
 • Включити до проекту Закону України «Про перелік пам’яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації» норму про заборону приватизації музейних приміщень;
 • Забезпечити прийняття в найкоротший термін:

1.Інструкцій з обліку та зберігання музейних предметів;
2.Положення про музей на громадських засадах;
3.Положення про приватний музей та приватні колекції, передбачивши порядок державної реєстрації та обліку приватних колекцій.

 • Провести моніторинг дотримання вимог законодавчих та нормативних актів щодо виділення земельних ділянок та видачі державних актів на постійне користування землею музейним закладам.
 • Визначити на законодавчому рівні статус музеїв усіх рівнів як наукових установ.
 • Внести зміни до деяких законодавчих актів, зокрема “Методики визначення орендної плати за приміщення”, встановивши пільги для музеїв, колекції яких є державною частиною МФУ.
 • Розробити й затвердити типовий штат реставраторів для обласних музеїв – науково-методичних центрів регіонів.

3. У сфері музейної освіти та підвищення кваліфікації музейних працівників:

 • Міністерству культури і туризму України провести дослідження щодо кадрових потреб музейної й суміжних галузей та вжити заходів щодо збільшення державного замовлення на підготовку фахівців, зокрема, реставраційних спеціальностей різних напрямків;
 • Відкрити у вищих навчальних закладах державної форми власності спеціалізації «Музеєзнавець» на базі профільних спеціальностей (історичних, природничих, мистецьких, філологічних);
 • Упорядкувати і видати “Українську музейну енциклопедію”, для якої вже багато років працюють усі музеї України;
 • Відродити стажування на базі музеїв України, визначивши провідні музеї по різних напрамках музейної діяльності;
 • Започаткувати проведення семінарів для працівників музеїв з підвищення кваліфікації з проблем впровадження в музеях інноваційних технологій.

4. У сфері соціального захисту музейних фахівців для підвищення престижу музейної професії:

 • Збільшити рівень заробітної плати працівників музеїв до середнього по Україні;
 • Вжити заходів щодо забезпечення музейних працівників соціальним житлом;
 • Ввести для всіх категорій працівників музеїв надбавку за вислугу років;
 • Відновити соціально значущі музейні установи і ввести підвищення до заробітної плати їхніх співробітників;
 • Дозволити встановлювати надбавки до заробітної плати працівників у розмірі до 100 % незалежно від статусу та категорії музеїв, передбачивши такі видатки у відповідних бюджетах.

Учасники конференції