Історія Кримського ханства в працях Д.І. Яворницького

Ретельний дослідник історії запорозького козацтва, Д. І. Яворницький прагнув докладно висвітлити всі аспекти героїчного буття славного низового товариства. Тому поза його увагою не могла залишитися й історія Кримського ханства, найближчого південного сусіда запорожців.
Кримське ханство утворилося на місці колишнього улуса Золотої Орди у першій половині XV ст., але незабаром потрапило у залежність від Туреччини. Воно проіснувало до 1783 р., коли остаточно було підкорено Російською імперією. Внаслідок деяких зовнішньополітичних та внутрішніх причин ханство протягом свого існування вело агресивну політику щодо народів Східної Європи. Ця політика стала чи не головною причиною виникнення запорозького козацтва на південних кордонах України. Але крім збройної боротьби між Запорозькою Січчю та Кримським ханством існували дипломатичні, торговельні стосунки, помітним був взаємний вплив в окремих галузях життя.
Д. І. Яворницький присвятив чимало уваги історії Кримського ханства. Джерельну базу проблеми доповнюють документи, вміщені у двотомному збірнику «Источники для истории запорожских Козаков» (Владимир, 1903). З 900 джерел, датованих кінцем XVII—XVIII ст., 21 кримського походження (листи ханів, найвищих урядовців). Подані також комплекси документів, пов’язаних з історією дипломатичних контактів Росії та України з Кримським ханством, військовими подіями, деякими аспектами торговельних відносин тощо. Джерела були вилучені з архівів різних установ Російської держави: міністерства закордонних справ, міністерства юстиції, Головного штабу. Переважна більшість джерел була опублікована вперше.
Для аналізу окремих подій у кримсько-козацьких відносинах можуть прислужитися матеріали, вміщені у збірці «До історії степової України» (Дніпропетровськ, 1929), у додатках до монографії «Иван Дмитриевич Сирко — славный кошевой атаман войска запорожских низовых Козаков» (СПб, 1894).
Для висвітлення історії Кримського ханства Д. I. Яворницькому прислужилися матеріали, які він використовував у дослідженнях з історії козацтва. Це архівні матеріали та опубліковані збірки джерел (багатотомні «Акты, относящиеся к истории Южной й Западной России», «Собрание государственных грамот и договоров»), мемуарна література, праці польських хроністів, літописи Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка, дослідження А. Скальковського, С. Соловйова, Ф. Хартахая та ін.
Стислий нарис історії Кримського ханства, характеристику бойових засобів та етнографо-географічний опис кримських татар та ногайців Д. І. Яворницький подає в першому томі «Истории запорожских Козаков» (СПб, 1892). Якість цього нарису не однозначна. Ранній період існування Кримського ханства та Ногайських орд подається дещо спрощено і не зовсім точно. Детально описані рівень економічного розвитку населення ханства, бойові засоби, політика Криму щодо народів Східної Європи, становище християнських невільників в Кримському ханстві та Туреччині.
Конкретна історія взаємовідносин Криму з Запорозькою Січчю міститься у другому та третьому томах «Истории запорожских Козаков» (СПб, 1895; СПб, 1897). Опис козацько-татарських відносин Д. І. Яворницький починає з XV ст. Початок агресивних дій ханства на українських землях він слушно пов’язує з підкоренням Криму Османською імперією у 1475 р.
У цій ґрунтовній праці Д. І. Яворницьким чи не вперше у вітчизняній історіографії було здійснено спробу дати синтетичний аналіз ролі Кримського ханства в українській історії. Вчений приступився до проблеми, яка залишається актуальною і тепер.
Розглядові колізій політичної боротьби на Україні у 60—70-х рр. XVII ст., в якій певну роль відігравали Кримське ханство та Османська імперія, історії відсічі турецько-татарських нападів присвячена вже згадувана монографія про кошового отамана І. Д. Сірка. Окремі факти з минулого ханства, боротьби Війська Запорозького проти татарської агресії зустрічаємо і в інших працях Д. І. Яворницького («Дніпрові пороги». — Дніпропетровськ, 1928; «Из украинской старины». — СПб, 1900). Але тут відомості подані заради прикладу, вирвані з історичного контексту.
Перебуваючи на засланні у Туркестані (1892—1895 рр.), Д. І. Яворницький мав змогу близько познайомитися із східною культурою та мовами. Це дало вченому можливість виявити вплив тюркомовної традиції у топоніміці «вольностей Війська Запорозького», деяких інших галузях духовної та матеріальної культури козацтва.
Отже, праці академіка Д. І. Яворницького, присвячені історії запорозького козацтва, є одночасно цікавим дослідженням з окремих аспектів історії Кримського ханства.

Автор: Кравець М.В.

Джерело: Вчений-подвижник: Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнав­ця та етнографа Д.І.Яворницького. (Матеріали науково-практич­ної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження вченого). Дніпропетровськ, 1991. – 78 с.