Символіка і геральдика в науковій спадщині Д.І. Яворницького

1. Однією з головних ознак нашого часу є відродження національної свідомості народу України, У зв’язку з цим серед широкої громадськості і науковців значно зріс інтерес до проблем розвитку геральдики, історії національної укра­їнської символіки. За останні кілька років в наукових і популярних періодичних виданнях з’явилась ціла низка статей, повідомлень з різних аспектів генези української символіки, вийшла з друку узагальнююча монографія В. Сергійчука. Але багато проблем в цій області знання за­лишаються дискусійними. І чим більше вводиться в обіг різноманітних матеріалів, тим ближче ми підходимо до розгадки тайн геральдики.
2. Однак треба відзначити, що у виданих нещодавно працях з питань геральдики майже немає посилань на книги і статті Д. І. Яворницького. На наш погляд, це не є право­мірним, бо, як відомо, науково-історичний метод вченого характеризується як комплексний, тобто Яворницький у своїх дослідженнях використовував надбання різних історич­них і допоміжних дисциплін, різноманітну джерельну базу. Безперечно, що в науковій спадщині Дмитра Івановича чимале місце відведене матеріалам геральдичного харак­теру.
3. Найбільшу увагу приділяв вчений питанням розвитку символіки часів запорозького козацтва. Вже в першій своїй великій праці «Запорожье в остатках старины и преданиях народа» (Спб., 1888) Яворницький описує 6 козацьких корогв, які зберігались в козацьких церквах на Нікопольщині (в селах Шолохове й Покровське), запорозьку печатку (ко­зак з мушкетом через плече), причому, вчений називає її «національною малоросійською печаткою». Особливої уваги заслуговує зроблений Д. І. Яворницький опис дворянського герба, який був наданий разом з дворянським званням кошо­вому отаману Осипу Михайловичу Гладкому за виведення запорожців з-за Дунаю у 1828 р.
4. Спеціальна стаття про символіку запорозьких козаків, яка була спочатку надрукована в журналі «Исторический вестник» (1889, № 10), а потім у скороченому вигляді увій­шла складовою частиною в «Историю запорожских козаков», мала назву «Где девались запорожские войсковые клейноды». В цій статті описані бачені Д. І. Яворницький військові клейноди: бунчуки, булави, пірначі, корогви, прапори, значки, печатки, гармати та інші. Особливо докладно описаний запорозький прапор 1763 р. який Д. І. Яворницький знайшов у Ермітажі. На ньому був зображений корабель (галера) з фігурами запорожців. Опис деяких запорозьких військових клейнодів вміщений також у книзі «Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского монаха Полтавского монас­тыря в 1750—1751» (Катеринослав, 1915). У статті «Первый Екатеринославский губернатор» («Исторический вестник», 1887, № 6) Д. І. Яворницький приво­дить опис герба роду Синельникових, а в книзі «История села Фалеевки-Садовой» вміщені геральдичні матеріали щодо герба роду Комстадіусів.
5. Але, мабуть, найбільший інтерес Д. І. Яворницького до геральдики й символіки знайшов своє відтворення в му­зейних колекціях, зібраних ним самим і його помічниками, учнями, співробітниками музею. В колекції запорозьких козацьких старожитностей, яка збереглася з часів Д. І. Яворницького, є речі, документи, ілюстративні матеріали, які доз­воляють прослідкувати певні етапи в розвитку козацької символіки й історії геральдики нашого краю. В колекцію входять: шабля з зображенням перехрещених булави і пір­нача (XVII ст.), печатка Самарської паланки XVIII ст. з перехрещеними шаблями й списом, кілька грамот та інших документів з відбитками печатки (козак з мушкетом через плече), літографія з зображенням запорозьких печаток XVIII ст., корогва з шестикутними зірками і півмісяцем і т. ін. На багатьох актових джерелах, зібраних Д. І. Яворниць­кий, зображені герби міст Катеринославської губернії XIX— поч. XX ст. Найбільшу увагу привертає колекція літографій і малюнків дворянських гербів XIX ст. (герби Поля, Малами, Мазепи, Богацьких, Леонтьева, Синельникова — всього 26 одиниць), на яких є написи, зроблені рукою Д. І. Явор­ницького. Ця колекція ще чекає своїх дослідників.
6. Підводячи підсумки, слід зазначити, що творчій ма­нері Д. І. Яворницького притаманне використання в історичних студіях матеріалів геральдичного характеру в суто утилітар­ному плані. Як «геральдист» він не виходить за межі зовніш­ньої критики і відображення соціальних функцій джерел геральдичного походження. Поза його інтересами лишається тлумачення символічних ознак та інших теоретичних питань геральдики. Також ми не знайшли в його працях спроб під­вести висновки відносно загальної української символіки. Але справляє велике враження професійна майстерність вче­ного, який в творах, присвячених конкретно-історичиим сюжетам, вкрапляє «геральдичні факти», узяті із різно­манітних джерел, не порушуючи при цьому логіки і компо­зиції змісту дослідження.

Автор: Бекетова В.М. – заст. дир. ДІМ з наукових питань

Джерело: Вчений-подвижник: Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнав­ця та етнографа Д.І.Яворницького. (Матеріали науково-практич­ної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження вченого). Дніпропетровськ, 1991. – 78 с.