Сегментовані конструкції в історичних працях Д.І. Яворницького

Сучасний синтаксис характеризується активізацією сегментованих конструкцій (СК). Ступінь активізації СК обумовлений тенденцією до розчленування висловлення на дві частини: сегмент і базову частину. Розчленоване на сегменти висловлення краще обслуговує потреби масової комунікації. Тому СК широко використовуються не тільки в художній, публіцистичній, але й у науково-популярній літературі. На особливу увагу заслуговують історичні праці Д.І. Яворницького, в яких автор звертається до минулого України, історії українського козацтва і Запорозької Січі.
При викладанні цієї теми увагу студентів необхідно звернути на функціонування сегментованих конструкцій у науковому стилі. Використання СК фіксується в науковому мовленні. Деякі мовознавці (Т.Р. Коновалова, Л.Є. Майорова, Н.С. Валгіна, автори монографії «Морфология и синтаксис современного русского языка».— М.: Наука, 1968) вважають, що сегментація не властива науковому мовленню. Але сегментовані конструкції використовуються в наукових текстах, а також у статтях науково-популярного характеру. Основна функція СК у науковому стилі — це акцентування уваги на найбільш головному, на виділенні, підкресленні теми висловлення. Наприклад:
Слобода Андріївна — Іваненкова на лівому боці Дніпра. Це було давнє запорізьке займище (Д.І. Яворницький. Дніпрові пороги).
Сегментовані конструкції в науковому стилі виконують різні функції: 1) експозиційну; 2) функцію заголовка; 3) функцію виділення теми висловлення.
У книзі Д.І. Яворницького «Дніпрові пороги» вміщено рецензію кандидата історичних наук О.І. Гуржій під назвою «Людина, повна любові і знань». Рецензія починається сегментованою конструкцією:
Дмитро Іванович Яворницький… Це ім’я овіяне легендами.
Таким чином, СК виконують особливе комунікативне завдання — служать для підкреслення, виділення теми висловлення і протиставлення її ремі. СК у науковому стилі виконують функцію зачину, заголовка, експозиційну функцію: сегментованою конструкцією починається стаття, рецензія. Сегментовані конструкції Широко використовуються в художній, публіцистичній і в науково-популярній літературі.

Мороз В.Я., викладач українскьої мови філфаку ДДУ

Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (9 листопада 1995 р.). Дніпропетровськ, 1995. — 328 с.