Огляд історичних пам’яток музейного фонду ЦДАЗУ

УДК 069 (477.63)

 

Сінченко І.В.

Заступник директора Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Лясота О.В.

Провідний архівіст Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Косенко О.В.

Головний спеціаліст Центрального державного архіву зарубіжної україніки

 

Огляд історичних пам’яток музейного фонду ЦДАЗУ

 

У статті розглянуто основні групи музейних предметів, що зберігаються у фонді Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

Ключові слова: Центральний державний архів зарубіжної україніки, музейний фонд, музейний предмет, печатка, штамп, друкарське кліше.

 

В статье рассмотрены основные группы музейных предметов, имеющихся на хранении в фонде Центрального государственного архива зарубежной украиники.

Ключевые слова: Центральный государственный архив зарубежной украиники, музейный фонд, музейный предмет, печать, штамп, печатное клише.

 

In the article the main groups of museum objects stored in the fund of the Central State Archives of Foreign Ucrainica were reviewed.

Key words: Central State Archives of Foreign Ukrainica, museum foundation, museum object, stamp, sеаl, printing cliches.

Нині Центральний державний архів зарубіжної україніки (далі – ЦДАЗУ) є одним з небагатьох архівних установ України, до складу якого, крім архівних, входять бібліотечні та музейний фонди. Окремої уваги потребує дослідження музейних пам’яток архіву, актуальність якого обумовлюється декількома факторами. Перш за все, тим, що вони становлять важливу частину Національної історико-культурної спадщини українського народу, мають високий ступінь інформативності та репрезентативності, що дозволяє детально дослідити життя та діяльність окремих представників української діаспори, установ та організацій закордоном у різні історичні періоди. По-друге, сучасні завдання історичної науки диктують потребу активного залучення музейних предметів, як специфічних комплексів історичних джерел, до архівознавчих, джерелознавчих, персоналістичних та інших наукових досліджень. До того ж, в українській та зарубіжній історіографії питання про склад та характеристику музейного фонду ЦДАЗУ ще не знайшло свого належного висвітлення. Фрагментарні відомості даної тематики викладені лише на офіційному веб-сайті архіву (http://tsdazu.gov.ua).

Основу музейного фонду ЦДАЗУ складають музейні предмети – пам’ятки, що мають історичну і культурну цінність, підлягають обов’язковому обліку, що ведеться у встановленому чинним законодавством порядку [6, с. 5]. Організація роботи з формування, обліку, забезпечення збереженості та використання музейних предметів у архіві ведеться у відповідності з нормативно-правовою базою, встановленими правилами і стандартами [1-7].

Станом на початок 2012 р. музейний фонд архіву нараховує близько 200 музейних предметів. До його складу входять печатки і штампи українських установ та організацій, що діяли в Чехословаччині у міжвоєнний період, друкарські кліше, колекція відзнак, медалей та інших нагород 20-50-х рр. ХХ ст., а також особисті речі протоієрея В. Потієнка.

Чільне місце в музейному фонді ЦДАЗУ займає колекція печаток і штампів, що складається з 27 музейних предметів (15 печаток, 11 штампів та 1 датер). Вона надійшла на постійне зберігання до архіву у квітні 2008 р. із Словаччини через Генеральне консульство України у м. Пряшеві. Дана колекція охоплює досить широке коло українських установ, товариств та організацій, що діяли у Чехословаччині у міжвоєнний період. Умовно їх можна поділити на п’ять основних груп: культурно-освітні та наукові (Централя допомоги українському студентству «ЦЕДУС», Кружок педагогічного товариства в Берегові, Організаційна комісія 2-го українського наукового з’їзду у Празі, Українська драматична студія в Празі, Гурток приятелів Пласту при Союзі українських пластунів-емігрантів у Празі, Громада українських студентів лісової інженерії у Празі, Міська католицька початкова школа, Гуртожиток студентів української академічної громади в Празі, Югославянсько-український студентський клуб у Празі, Культурно-просвітницький гурток, Жіноча секція просвіти в Берегові, Бібліотека українського громадського комітету у Празі, Українська громада студентів з Волині, Холмщини, Полісся й Підляшшя у Празі, Український Академічний Комітет у Празі) [8]; політичні та громадські (Союз Визволення України, Управа української соціал-демократичної партії, Ліга Націй Східної Європи, Український комітет пропаганди в Ч.С.Р., Українська партія соціалістів-революціонерів, Кубанська громада в Чехословацькій республіці) [9]; робітничі (Адміністративний будинок, Українська Асоціація виробників сільськогосподарської техніки в Чехословацькій республіці, Командування українського робітничого відділу № 3) [10]; військові (Комісія для перевірки степенів Українського військового табору в Йозефові, Комісія для перевірки степенів в українських таборах); релігійні (Храм Святого Архангела Михаїла) [11]. Оформлені печатки і штампи переважно українською та чеською мовами, в деяких зустрічаються російська, французька, німецька та угорська мови. Ці пам’ятки є незамінним джерелом не лише для дослідження української науки, культури, релігії, політичної та військової діяльності українських організацій та установ за межами України, але й для розвитку таких важливих наук, як сфрагістика та сигілографія.

Наступну і найчисельнішу групу музейних предметів ЦДАЗУ склали друкарські кліше, що надійшли до архіву разом з печатками і штампами у 2008 р. Термін «кліше» (від фр. Cliché – відбиток) спочатку мав відношення до методу високого друку (де фарба лягає на опуклу поверхню), але потім став означати будь-яку друкарську форму, з якої робляться відбитки [14, с. 430].

На кліше, що представлені в музейному фонді архіву, ми можемо бачити зображення князів, гетьманів, письменників, діячів культури, громадсько-політичних, державних та військових діячів. Найціннішими серед них є зображення князів – Володимира Великого, Володимира Мономаха; гетьманів – Івана Брюховецького, Павла Полуботка, Кирила Розумовського. Інша частина цих пам’яток уміщує персоналістичну інформацію щодо відомих українських письменників – В. Винниченка, І. Котляревського, М. Коцюбинського, Г. Сковороди, І. Франка; громадсько-політичних та державних діячів – А. Антоновича, К. Левицького, П. Могили, Х. Барановського, В. Голубовича, М. Грушевського, М. Січинського, М. Меленського; діячів науки та культури – В. Вернадського, М. Драгоманова, Д. Щербини; військових діячів – Є. Коновальця, Н. Махна, В. Сальського та ін.

Колекція друкарських кліше насичена груповими зображеннями професорів та учнів таборових шкіл, гімназій, інтернатів у Празі, Відні, Ґмінді (Чехія), Щепіорні, Каліші (Польща), членів товариств, редакцій, учасників конференцій у Брюсселі (Бельгія), Ченстохові, Тарнові (Польща), Берліні (Німеччина). На окремих кліше зображені члени драматичного гуртка в Німецькім Яблоннім (Чехія), Пикуличах (Польща), хору Дмитра Котка та Української Республіканської Капели. Крім того, у фонді наявні кліше таборової церкви полонених українців у Зальцведелі (Німеччина) та дерев’яної церкви у містечку Березні. Окрасою колекції є друкарське кліше сторінки з Бучацького Євангелія (XII-ХІІІ ст.) з ініціалом, прикрашеним плетеним та рослинно-геометричним орнаментом. Також у фонді наявні зображення титульних сторінок видань «Вільне Слово», «Розсвіт», «Розвага», таборових організацій українських полонених під проводом СВУ в 1915-1918 рр. у Фрайштадті (Австрія), Раштаті (Німеччина), Вецлярі й Зальцведелі (Німеччина) та будівлі Музею визвольної боротьби України в Празі.

Колекція відзнак, медалей та інших нагород 20-50-х рр. становить не менш цінну та цікаву групу музейних предметів, що були передані до ЦДАЗУ у травні 2010 р. разом з документами українського інженера та громадського діяча на еміграції в Італії Олександра Васильовича Сухенка (1918-2000 рр.). До колекції увійшли Відзнака Варшавського союзу українських комбатантів (фрачний варіант), Відзнака до першої річниці вбивства С. Петлюри (фрачний варіант) (1927 р.), Воєнний Хрест Української Народної Республіки – 40-ліття Відродження Українських Збройних Сил (1953 р.), Орден (Хрест) Симона Петлюри (1936 р.), Український Комбатантський Хрест (1940 р.) [12] та ін.

Важливою складової музейного фонду є особисті речі протоієрея Василя (Потієнка В.В.) (1893 / 1898 – 1945), передані Головою Українського Православного Братства імені В. Лепківського в США Валентином Кохно у грудні 2009 р. До них належать окуляри у футлярі, портмоне і орар, що датовані 1920-1940 рр. [13].

Таким чином, у музейному фонді ЦДАЗУ зібрані рідкісні пам’ятки історико-культурної і духовної спадщини українського народу, що є незамінними джерелами для задоволення культурних, духовних та наукових потреб сучасного суспільства.

Бібліографічні посилання

 1. Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 25. – С. 191.
 2. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 р. (№ 1068 – ХІV) // Голос України. –1999. – 2 листопада.
 3. Інструкція «Про порядок визначення оціночної і страхової вартості пам’яток Музейного фонду України» від 13.07.1998 р. № 325.
 4. Інструкція «По учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР», затверджена наказом Міністерства культури СРСР від 15.12.1987 р. № 513.
 5. Інструкція «По учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», затверджена наказом Міністерства культури СРСР від 17.07.1985 р. № 290.
 6. Пам’ятка «Про порядок ведення обліку музейних предметів в Центральному державному архіві зарубіжної україніки» (Затверджено протоколом Науково-методичної ради ЦДАЗУ від 27.10.2010).
 7. Положення «Про Музейний фонд України», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 р. № 1147.
 8. ЦДАЗУ, муз. фонд, інвен. ном. Пч-2, Пч-4, Пч-5, Пч-8, Пч-9, Пч-12, Пч-13, Пч-16, Пч-17, Пч-18, Пч-20, Пч-23, Пч-24, Пч-26.
 9. ЦДАЗУ, муз. фонд, інвен. ном. Пч-1, Пч-6, Пч-10, Пч-11, Пч-22, Пч-21.
 10. ЦДАЗУ, муз. фонд, інвен. ном. Пч-14, Пч-15, Пч-3.
 11. ЦДАЗУ, муз. фонд, інвен. ном. Пч-25, Пч-7, Пч-19.
 12. ЦДАЗУ, муз. фонд, інвен. ном. Нум-нг-1, Нум-нг-2, Нум-нг-3, Нум-нг-5, Нум-нг-7.
 13. ЦДАЗУ, муз. фонд, інвен. ном. Р-1/1,Р-1/2, Р-4, Р-6.
 14. Чехман Я.І. Друкарське устаткування. – Львів: Укр. акад. друк., 2005.