Бекетова В.М. (бібліографія)

Бібліографія Бекетової Валентини Михайлівни (1954 р.н.) – заступника директора з наукової роботи ДІМ, канд.іст.наук, заслуженого працівника культури ( з 1980 до 2015 рр.).

Наукові публікації
1. Особенности историографических публикаций в 80-90-е годы Х1Х в. (по материалам журнала «Исторический вестник» за 1880-1890 гг.) // Теория и методика историографических и источниковедческих исследований: Межвуз.сб.науч.трудов. – Д.: ДГУ, 1989. -С.155-165. [У співавторстві з Є.А.Черновим].
2. Історія Катеринославщини на сторінках журналу “Исторический вестник”// Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історичного краєзнавства. – Д., 1990. –С.85-86.
3. Переписка Д.И.Яворницкого с С.Н.Шубинским // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории ХУ1-ХХ вв.: Сб.науч.трудов. – Днепропетровск: ДГУ, 1990. –С.135-147.
4. Роль Д.І.Яворницького в розвитку музейної справи в Україні //Тези наукової конференції до 100-річчя Херсонського краєзнавчого музею. – Херсон, 1990. -С. [У співавторстві з А.С.Журбою].
5. Розвиток геральдики на Придніпров’ї //Українська геральдика: минуле, сучасність, перспективи. Тези наукової конференції. – Київ-Львів, 1991. –С.3-4.
6. Символіка і геральдика в науковій спадщині Д.І.Яворницького // Вчений-подвижник. (Матеріали науково-практичної конференції). – Дніпропетровськ, 1991. –С.62-64.
7. Наукова конференція, присвячена 135-річчю з дня народження Д.І.Яворницького // УІЖ. – 1991. –№ 2. –С. 153-154. [У співавторстві з Є.А.Черновим].
8. Из переписки С.Н.Шубинского и Б.Б.Глинского // Общественная мысль Украины и России ХУ1-начала ХХ вв.: Межвуз.сб.науч.трудов. – Днепропетровск: ДГУ, 1992. –С.133-146.
9. Геральдична колекція Дніпропетровського історичного музею // Скарбниця ріднокраю: Збірка матеріалів наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 1993. – С.44-47.
10. Проблеми каталогізації геральдичних колекцій музеїв // Третя наукова геральдична конференція: Зб.тез повід. та допов. – Львів, 1993. –С.3-4.
11. Журнал «Исторический вестник» і його місце в історичній науці кінця Х1Х-поч.ХХ ст. Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 1993. – 21с.
12. До історії музейної справи на Придніпров’ї. // З минувшини Подніпров’я: Матеріали наук.конф. – Дніпропетровськ, 1995. –С.17-22.
13. Джерелознавчі аспекти дослідження історії музейної справи (звіти про роботу музеїв як джерело) // Регіональне та загальне в історії: Зб. тез допов.та повід.міжнародної наук.конф., присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю ХШ Археологічного з’їзду в Катеринославі. – Дніпропетровськ, 1995. –С159-161.
14. Про святкування 140-річчя від дня народження Д.І.Яворницького // Південна Україна у ХУШ-Х1Х ст. – Запоріжжя, 1996.
15. “Исторический вестник» і Україна // Нива знань. Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва: Інформ. педагогічний альманах. – Дніпропетровськ, 1997. -№ 4. –С.147-149.
16. До реконструкції історії музейної справи в Дніпропетровській області // УШ Всеукраїнська наукова конференція “Історичне краєзнавство і культура”(наукові доп. та повід.). – Київ.;Харків: Рідний край, 1997. –С. 361-363.
17. Шубинський Сергій Миколайович. Листи С.М.Шубинського до Д.І.Яворницького // Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького Вип.1: Листи вчених до Д.І.Яворницького /Упоряд.: С.В.Абросимова та інш. – Дніпропетровськ: Гамалія, 1997. –С.853,119-626. [У співавторстві з колективом авторів].
18. Музей і майбутнє: тенденції розвитку музеїв у світі на межі тисячоліть // Музей і майбутнє. (Допов.та повід.наук. конф. до Міжнародного дня музеїв). – Дніпропетровськ, 1998. –С.8-15.
19. Перший музей у Катеринославі. (До 150-річчя заснування) // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип.1: Матеріали першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конф. – Дніпропетровськ, 1998. – С.272-277.
20. Днепропетровский исторический музей и германская администрация в годы второй мировой войны. //Вопросы германской истории. Германия и мир: проблемы межэтнических контактов и государственных взаимоотношений. – Дніпропетровськ: ДГУ, 1998.-Т.1. – С.142-148. [У співавторстві з Д.А.Бєлкіним з Тюбінгенського університету].
21. Науково-дослідна робота музею як головний чинник його подальшого розвитку // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. (Зб. тез допов. та повід. міжнародної наук. конф.). – Дніпропетровськ, 1999. –С.37-39.
22. Інформація про обласну наукову конференцію 1998 р. // Південна Україна ХУШ-Х1Х ст. – Запоріжжя, 1999. – № 4(5). – С.297-299.
23. Дніпропетровський історичний музей в мережі Інтернет // Музей і ХХІ сторіччя. Зб. наук. праць. – Херсон, 2000. –С.113-118.
24. Міжнародна наукова конференція “Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи” // Український історичний журнал. –2000. -№ 1. –С.153-155.
25. Личность А.В.Суворова и увековечивание его памяти (по материалам «Исторического вестника») // Материалы международного научного семинара «А.В.Суворов глазами современников и потомков». – Тирасполь, 2000.
26. Из истории Керченско-Екатеринославских музейных связей ХІХ века. // 175 лет Керченскому музею древностей. Материалы международной научной конференции. – Керчь, 2001. –С.143-147. [У співавторстві з Є.А.Черновим ].
27. Немецкие геральдические памятники в собрании Днепропетровского исторического музея // Вопросы германской истории. Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ДНУ, 2002. – С.247-251.
28. Дніпропетровський історичний музей імені академіка Д.І.Яворницького // Українське козацтво. Мала енциклопедія. – Запоріжжя-Київ, 2002. –С.134-135.
29. Сучасний стан герботворчості в Дніпропетровській області.(1989-2002 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2002. – Вип.10. –С.264-270.
30. Олександр Поль у журналі “Исторический вестник” // Гуманітарний журнал: Вид-во ДНГУ. 2002. – № 1(13). –С.47-48.
31. Герб міста та його використання в міському середовищі. (За матеріалами Дніпропетровського історичного музею). // Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури. (Матеріали обласної наук.конф., присвяченої 225-річчю м.Дніпропетровська). – Дніпропетровськ, 2003. –С.18-27.
32. Краєзнавча проблематика на сторінках журналу “Исторический вестник” // Архівні студії. –2003. – № 10.
33. Науково-технічні музеї та колекції в Дніпропетровській області // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Праці 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конф. – Часів Яр-Київ, 2003. –С.73-75.
34. Матеріали до адміністративної просопографії краю (губернатори) // Гуманітарний журнал НГУ. – 2005, № 3.
35. С.М.Шубинський (листи Д.І.Яворницького до нього) // Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького. Вип. 4. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005 . С. 262-271, 476-477.
36. Дніпропетровська козаччина (історія козацтва в працях дніпропетровських істориків останнього десятиліття) // Січеславський альманах: Збірник наук.праць з історії українського козацтва. – Д.: НГУ, 2005. – Вип.1. – С. 8-20. [У співавторстві з О.І.Журбою].
37. Музей і біоісторія: можливості та проблеми // Вісник ДНУ. Серія історія та археологія. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005, № 5. – С. 108-111.
38. До історії Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького в особах (життєва доля і музейна діяльність керівників закладу) // Грані. – 2005. – № 5(43). – вересень-жовтень. – С.91-96.
39. Революція 1905 р. у висвітлення журналу “Исторический вестник”. // Вісник ДНУ. – Дніпропетровськ, 2005 р.
40. Каталогізація музейного зібрання: проблеми та перспективи // Скарби музеїв. Зб. мат. обласної музейної конф. 2003 р. – Дніпропетровськ: Арт-прес, 2005.
41. Скарби Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Альбом – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. [У співавторстві з Капустіною Н.І. та інш.]
42. Перший всеукраїнський музейний фестиваль “Музеї третого тисячоліття”. Каталог учасників. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. [У співавторстві з Капустіною Н.І.].
43. До історії заснування Катеринославського обласного музею ім.. О.М.Поля // Музеї України ХІХ – початку ХХ століть. – Київ, 2005. – С. 218-227. [У співавторстві з О.В. Павлюковою].
44. Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького. Путівник. – Д.: Проспект, 2006. – 26 с. [У співавторстві з Капустіною Н.І.].
45. Музеї Дніпропетровської області. Довідник-путівник – Д.: АРТ-ПРЕС, 2006. – 56 с. [У співавторстві з Капустіною Н.І.]
46. Символіка сучасних адміністративно-територіальних гербів Дніпропетровської області. // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 3. Дніпропетровськ: НГУ, 2006. –С.208-212.
47. Музеї – “пам‘ятники діянь на загальне добро” // Історія і культура Придніпров‘я: невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. – Вип. 4. Дніпропетровськ: НГУ, 2007. – С.10-17. [У співавторстві з Н.І.Капустіною].
48. З історії меценатства в Катеринославі // Скарбниця української культури. Збірник наукових праць Чернігівського історичного музею. Вип. 8. – Чернігів, 2007. – С. 9-11.
49. Висвітлення історії інституту почесного громадянства в краї засобами музейної експозиції // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. пр. /Ред. кол.: С.І.Світленко (відп. ред.) та ін. – Вип.4. – Д.: Вид-во Дніпропетр. Ун-ту, 2007. – С. 325-336.
50. Музейні предмети німецького походження в фондах Дніпропетровського історичного музею// Вопросы германской истории: Сб. науч. Тр. / Отв. Ред С.И.Бобылева. – Д.: “Пороги”, 2007. – С. 315-318.
51. Музей – це доля: історія музею в життєписах його працівників //Видатні особистості. Музейна персоналістика. (Матеріали обласної музейної конференції. Випуск 10). – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. – С. 64-73.
52. Просопографічні дослідження і музейне зібрання // Матеріали наукової конференції з проблем охорони пам’яток. Харків, 2008.
53. Персоналістика в науково-дослідній роботі музею // Чотирнадцяті Сумцовські читання. Матеріали наукової конференції “Музей і сучасність: актуальні проблеми музейної діяльності”. – Харків, 2008. – 136 с. – С. 6-8.
54. Музейні фестивалі у культурному просторі України // Матеріали наукової конференції. Чернівці, 2008.
55. Роль музейних виставок у популяризації історії запорозького козацтва //Матеріали науково-практичної конференції “Історія запорозького козацтва: в пам‘ятках та музейній практиці”. – Запоріжжя, 2008. – С.300-304.
56. Музеї у сучасному поліетнічному світі. Другий Всеукраїнський музейний фестиваль. Каталог учасників. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. – 102 с. [У співавторстві з Капустіною Н.І. та Малієнком Ю.М.].
57. Внесок Дніпропетровського історичного музею у вивчення життя та наукової спадщини Д.І.Яворницького в 1980-2000 рр.// Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Розвідки з теорії та методології досліджень: Міжвуз. зб. наук. пр. /Ред. кол.: А.Г.Болебрух (відп. ред.) ат ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту. – 2008. –С. 248-256.
58. Культура й побут менонітів у Придніпров’ї //Матеріали науково-практичної конференції “Німецькі поселення в Україні ІІ пол. ХУІІІ – І пол. ХХ ст.”, присвяченої 240-ій річниці від часу заснування Біловезької німецької колонії (18-19 вересня 2007 р.). – Бахмач, 2008. – С.87-89. (128 с.).
59. Лапідаріум для колекції кам’яної пластики Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького // Пам’ятки України, 2009, № 1. – С. 46-49. (У співавторстві з Н.І.Капустіною).
60. “Музей – Украйні всій краса…” (До 160-річчя заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького) // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – Вип. 6. – С. 116-121. (247 с.).
61. Віхи музейної біографії. До 160-річчя заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. – Д.: Герда, 2009. – 96 с. (У співавторстві з Н.І.Капустіною).
62. Формування образу Дніпропетровського історичного музею в історіографії ХІХ-ХХІ ст. // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матер. загальноукр. наук. конф. з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького). – Вип. 11. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – С.17-34. (608 с.).
63. Музейний фестивальний рух в Україні і традиції Д.І.Яворницького //Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб.наук.пр.] / ред.кол.: С.І.Світленко (відп.ред) [та ін.]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – Вип. 8. – С. 177- 184. (436 с.). [У співавторстві з Н.І.Капустіною].
64. Грахов Яків Дмитрович – діяч культури та освіти в Катеринославській губернії //Історія і культура Придніпров‘я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Нац.гірн.ун-т, 2010. – С.22-27 .
65. Фінансово-економічне життя обласного музею в ХІХ — першій половині ХХ ст. (до 1940 р.) ////Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб.наук.пр.] / ред.кол.: С.І.Світленко (відп.ред) [та ін.]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – Вип. 8. – С. 89- 102. (436 с.).
66. Нові надходження геральдичних матеріалів до фондів ДНІМ //«Знак». 2010, № 52, грудень.
67. Лауреати Шевченківської премії від Дніпропетровської області (до 50-річчя заснування Національної премії імені Тараса Шевченка) //Придніпровя: історико-краєзнавчі дослідження: зб.наук.пр./ редкол.: С.І. Світленко (відп.ред.) та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2011. – Вип.9. – 224 с. -С. 126-135.
68. Музеї Дніпропетровської області на сучасному етапі // Історія і культура Придніпровя: Невідомі та маловідомі сторінки Наук.щорічник. – Д.: Нац.гірничий ун-т, 2011. – Вип.8. – 248 с. – С. 146-153. (У співавторстві з Н.І.Капустіною).
69. Музейні виставки і популяризація історії запорозького козацтва // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини. Наук.збірник. Матеріали Всеукраїнської військо-історичної конференції. 25 травня 2011 р. Дніпропетровськ. – К.: Національний військово-істор. музей України, 2011. – С.657-659 (675 с.).
70. Музеї України у всесвітньому культурному просторі. Дніпропетровськ 14-19 вересня 2011 р.: Каталог учасників 3-го Всеукраїнського музейного фестивалю./Упоряд.: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Малієнко Ю.М. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2011. – 108 с.
71. Абросимова Світлана Вікторівна (1953-2011): вшанування памяті. //Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі: [міжвуз. зб. наук. Праць] / ред.кол.: А.Г.Болебрух (відп. ред.) [та інш.]. – Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2012. – 356 с. (С. 67-70).
72. Від упорядників (вступна стаття) // Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Листи друзів, приятелів і знайомих до Д.І.Яворницького /Укладачі С.Абросимова, В.Бекетова, Н.Василенко, В.Єкшов та ін.; За заг.ред.Н.Капустіної. . Д.: АРТ-ПРЕС, 2012. Вип. 6. – 848 с. – С.3-20.
73. Природа краю в музеях Дніпропетровської області // Історія і культура Придніпровя: Невідомі та маловідомі сторінки Наук.щорічник. – Д.: Нац.гірничий ун-т, 2012. – Вип.9. – 216 с. – С. 101-106.
74. Геральдика Дніпропетровщини: Офіційні муніціпальні та територіальні герби і прапори. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2012. – 192 с. (У співавторстві з О.Ю. Потапом).
75. Повік Герой в народі не вмира, Який поліг на березі Дніпра… 1943-1944. 70-річчю форсування за Дніпро та визволення Дніпропетровської області присвячується: Фотоальбом. Науково-методичне видання // Автори-упоряд.: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Архіпова Т.А., Сацута В.М., Хоменко О.О. – Д.: ООО Дніпрокнига, 2013. – 339 с., іл. [У співавторстві].
76. Всеукраїнські музейні фестивалі у соціокультурному просторі України // Тезисы ІІ Международной науково-практической конференции «Музеи в ХХІ веке: новые реалии, новые подходы, новые возможности», Евпатория — Бахчисарай, 2-6 октяюря 2013 г. – Симферополь-Бахчисарай-Евпатория: Антиква, 2013. – С.11-12. [У співавторстві з Н.І. Капустіною].
77. Берегиня народних скарбів (до 90-річчя з дня народження Г.Ф. Ватченко). Біобібліографічне видання. – Д.: ДОУНБ-ДНІМ, 2013. – 40 с. [У співавторстві з Н.І.Капустіною].
78. Козацька символіка в сучасній геральдиці Дніпропетровської області (за матеріалами музейної колекції) // Матеріали симпозіуму “Запорозьке козацтво в історико-культурному вимірі”: зб.наук.пр./редкол.: Н.М. Буланова (відп.ред.) та ін. – Д.: ІМА-прес, 2013. – Вип. 2. – 208 с. (С.16-22).
79. Предмети побуту дітей ХІХ-ХХ ст. в колекції ДНІМ // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: науковий щорічник. – Д.: НГУ, 2013. – Вип. 10. – 248 с. (С.104-114).
80. Краєзнавчі студії С.В. Абросимової // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб.наук.пр. /редкол.: С.І. Світленко (відп.ред.) та ін. Д.: Вид-во ДНУ, 2012/2013. – Вип. 11. – 256 с. (С. 91-99).
81. “Світ дитинства” в музеї: створення дитячої колекції, експозиційне втілення теми// Волинський музейний вісник: Наук.зб.: Вип.6 /упр-ня культури Волин ОДА; Волин.краєз.музей; каф.документознавства і музейн.справи СНУ ім. Лесі Українки; Упоряд. А.Силюк. – Луцьк, 2014. – 362 с. (С.83-87).
82. Від народження до школи (виставка в музеї) // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи: Матеріали Другої наук.-практ. конф. – К.: Києво-Печерська Лавра, 2014. С.13-16.
83. Епістолярна спадщина Д.І. Яворницького як джерело з історії колекціонування козацьких старожитностей // Матеріали науково-практичної конференції «Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини»: Зб. Наук. пр. /редкол.: Н.М.Буланова (відп. Ред.) та ін. – Нікополь: ТОВ «Принтхаус «Римм», 2014. – 264 с. – С. 14-24.
84. Проблеми каталогізації музейної колекції реліквій запорозького козацтва // Матеріали науково-практичної конференції «Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини»: Зб. Наук. пр. /редкол.: Н.М.Буланова (відп. Ред.) та ін. – Нікополь: ТОВ «Принтхаус «Римм», 2014. – 264 с. – С. 241-247.
85. Шевченкіана в колекції і діяльності Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І.Яворницького // Збірник Краєзнавчої конфер. в Каневі-Черкасах 25-26 жовтня 2014 р.
86. Шевченківська премія творцям музею 1979 р.: віхи реконструкції та оновлення Дніпропетровського історичного музею // Історія і культура Придніпровя: Невідомі та маловідомі сторінки: наук. щорічник. – К.: Національний гірничий університет, видавець Олег Філюк, 2015. – Вип. 11. – 216 с. (С. 132-139).
87. Василь Степанович Соляник – учень Дмитра Івановича Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С.І. Світленко (від. ред.) та ін. – Д.: Ліра, 2015. – Вип. 13. – 264 с. (С. 74-78).
88. Приватні музеї в Дніпропетровській області на сучасному етапі // Придніпровя: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук.пр. / редкол. : С.І. Світленко (голов. ред.) та ін.. – Д.: Ліра, 2015. – Вип. 13. – 236 с. (С.198-205).
89. Хід за ходом: відтворення історії шахів на Дніпропетровщині через музейну колекцію // Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості. Збірник наук. пр. /Упоряд.: В.М.Бекетова, за заг. ред. Н.І.Капустіної. Вип. 12. – Д.: Арт-прес, 2015. – 304 с. (С.- 69-76, у співавторстві з Черновим Є.А.).
90. Геральдична колекція музею як об`єкт каталогізації // Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості. Збірник наук. пр. /Упоряд.: В.М.Бекетова, за заг. ред. Н.І.Капустіної. Вип. 12. – Д.: Арт-прес, 2015. – 304 с. (С.- 77-89).
91. Музей і діти: дитячі програми, центри, музеї. Четвертий Всеукраїнський музейний фестиваль. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І.Яворницького, 16 – 21 вересня 2015 р.: Путівник-довідник /Упорядники: Н.І.Капустіна, В.М.Бекетова, Ю.М. Малієнко. – Д.: Арт-прес, 2015. – 100 с.
92. Єлінова-Крилова Людмила Петрівна (1930 – 1987 рр.) // Музейний вісник/ Відповід.ред.: д.і.н. Г.І.Шаповалов. – Запоріжжя: Запорізький краєзнавчий музей, 2015. № 15. – 264 с. (С. – 254-258).
93. Роль композитора І.В. Щербакова в громадському житті України //НГУ.Д., 2016.
94. Козацькі старожитності. Каталог колекції ДНІМ. Д.: Арт-прес, 2016. – 413 с. (У співавторстві).

Газетно-журнальні науково-популярні публікації.
95. Время подвига – наше время (про експедицію музею на БАМ) // Днепровская правда, 1980. – 18 декабря. [У співавторстві з Н.В.Зарічною].
96. Стали достоянием музея (про експедицію музею в Нікопольський район) // Днепровская правда, 1980. – 10 сентября.
97. Встреча с Уралом (про експедицію музею до Свердловська та Першоуральська) // Днепровская правда, 1980. – 1 мая.
98. Автографи звитяги // Радянська Україна, 1983. – № 261. – 15 листопада.
99. Експонати музею // Будівник комунізму, 1983. – 8 грудня.
100. З московського музею // Культура і життя, 1983. – № 33. – 14 серпня.
101. Рождение традиции // Днепровская правда, 1983. – 7 января.
102. Вам, першоцілинники! // Культура і життя, 1984. – № 20. – 13 травня.
103. Кроки зростання // Зоря, 1984. – 1 вересня.
104. Музей истории Санитарно-эпидемиологической станции города Днепропетровска. К 50-летию СЄС. Буклет. – Днепропетровск, 1984.
105. Музей на зустріч ХХУП з’їзду КПРС // Радянське життя, 1985, жовтень.
106. Нові реліквії музею // Зоря, 1985. – 13 вересня.
107. Поповнились експозиції // Зоря, 1985. – 17 березня.
108. Мы и музей // Днепровская правда, 1986. – 24 мая.
109. Реликвии революционной славы // Днепр вечерний, 1986. – 20 сентября.
110. «Кровь событий». Из прошлого нашего края. // Днепровская правда, 1986. – 30 августа. [У співавторстві з Є.А.Черновим].
111. “Белый номер” // Днепровская правда, 1986. – 4 мая.
112. Встреча с историей // Днепровская правда, 1987. – 22 ноября.
113. Воспитывать историей //Днепровская правда, 1987. – 17 мая.
114. О чем рассказали письма. К первой областной конференции по историческому краеведению // Днепровская правда, 1988.- 8 ноября. [У співавторстві з Є.А.Черновим].
115. Подвижник просвещения // Днепровская правда, 1988. – 10 апреля.
116. Приходите в музей // Днепровская правда, 1989. – 2 апреля.
117. Це не повинно повторитися. Буклет виставки. – Дніпропетровськ: Вид-во «Південмаш», 1990. – 2 с. [У співавторстві з Г.С.Монастирною та Л.М.Марковою].
118. Отвечаем перед потомками // Днепровская правда, 1990. – 18 января.
119. Такое забыть нельзя (интервью) // Днепр вечерний, 1990. – 20 июля.
120. Як розвиватиметься історичний музей // Культура і життя, 1990. – 29 квітня. – С.2.
121. Возвращение из прошлого // Днепровская правда, 1990. – 16 августа.
122. На памятник академику // Днепровская правда, 1991. – 2 октября.
123. Герби Придніпров’я // Зоря, 1991. – 24 квітня, 25 травня, 1 червня.
124. Наша визитная карточка // Днепр вечерний, 1992. – 20 мая.
125. «…Украсить все оное приятною дальностью» // Наше місто, 1992. – 17 березня.
126. Сприяли зменшенню пияцтва // Зоря, 1993. – 18 травня.
127. Шлях до свого коріння // Наше місто, 1994. – 20 липня. [У співавторстві з О.Холевицьким]
128. Перший оператор Придніпров’я // Наше місто, 1995. – 25 серпня.
129. Наша геральдика // Аргументы и факты в Приднепровье, 1996. – № 8.
130. Свідки минулого/ Зоря, 1996. – 8 жовтня.
131. Перлина півдня. Дніпропетровському історичному музею – 150 років // Українська культура, 1998.- № 8. – С.18-19.
132. Герб – наследство поколений // Наше місто, 1998. – 24 січня.
133. Нарис про історію Дніпропетровська // Атлас «Весь Днепропетровск». – Днепропетровск: ГГКП “Земград”, 1998. –Вып.1. –С.1У-У.
134. Перше зібрання реліквій // Наше місто, 1999. – 20 лютого, 23 лютого.
135. Роки щасливі і важкі // Наше місто, 1999. – 26 травня.
136. Унікальне зібрання О. Поля // Наше місто, 1999. – 2 березня.
137. Час випробувань // Наше місто, 1999. – 9 червня.
138. К истории перезахоронения кошевого атамана Сирко // Летопись Причерноморья, 1999. № 3.- С.39-43.
139. Гербы Днепропетровска // Золотые страницы Украины. Днепропетровск 1999. Справочник.- C.113-121
140. Днепропетровскому историческому музею – 150 лет// Золотые страницы Украины. Днепропетровск. 1999. Справочник.- С. 125-131.
141. Дніпропетровський історичний музей. Буклет. – Київ: Новий друк, 1999. – 2 с. [У співавторстві з Н.І.Капустіною]
142. Не обійшла стороною війна // Вісті Придніпров’я , 2000. – 27 квітня.
143. Скуштувавши чаю із сушеної моркви, краще розумієш листи із 1943-го… // Наше місто, 2000. – 6 травня. [У співавторстві з Н.І.Капустіною].
144. Необычные музеи // Днепр вечерний, 2000. – 17 мая.
145. Яворницкий умел «раскрутить» богатых // Днепровская правда, 2000. – 30 мая.
146. Памятник деяний на общее благо // Деловой мир Днепропетровска, 2000. № 2. – март.- С.34-35
147. Портрет на дверях // Летопись Причорномор’я. 2001. – № 5. –С.78-80.
148. Хранители церковной старины // Начало, 2001. – № 6 (10).
149. Нарис з історії Катеринославу, біографічні довідки про Катерину П, Г.О.Потьомкіна, І.М .Синельникова, А.Я. Фабра // Катеринослав-Дніпропетровськ-225. Видатні особистості та обличчя міста. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2001.- С.4-10, 12-14.
150. Лидеры прошлого. История в лицах. (И.Сирко, К.Тарах-Тарловский)// Лидер Приднепровья, 2001.- № 1 Июнь. –С. 42-43.
151. Днепропетровский исторический музей // Старт в третье тысячелетие. – Днепропетровск, 2002. [У співавторстві з Н.І.Капустіною].
152. “Музей Украйни всій краса…” // Вісті Придніпров’я”, 2002.- 16 травня.
153. Виставка у Дніпропетровську // Знак, 2003. – № 29. –С.5.
154. Когда такие люди в Днепропетровске есть // Наше місто, 2003. – 19 липня.
155. Спогади про створення музею історії Дніпропетровської міської СЕС //Государственная СЭС города Днепропетровска. 125 лет. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2004. – С. 362-363.
156. Невтомний дослідник і збирач старовини. Д.Яворницький у колі сучасників// Українська культура. 2005, № 11-12. – С. 6-7. [У співавторстві з Н.І.Капустіною].
157. Кращий галузевий музей Дніпропетровської області // Вісті Придніпров’я, 2006. № 74. – 21 серпня.
158. Вони відкривають таємниці історії // Вісті Придніпров’я, 2006. – 16 травня.
159. Ініціатива, яка матиме перспективу// Українська культура, 2006, січень-лютий. [У співавторстві з Н.І.Капустіною].
160. Картина чи двері?.. // Вісті Придніпров’я, 2007. – 17 травня.
161. Тайны древнего Египта в музейной коллекции //Днепр вечерний, 2007, 18 мая.
162. Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького// Світогляд. – 2007, № 4. С. 72-75.
163. Кам’яна пластика у вигляді лапідаріума// Світогляд. – 2007, № 4. С. 76-79.
164. Нічне життя музеїв // Туристсько-краєзнавчий альманах. Дніпропетровськ, 2008. – С. 27-28.
165. Перший музей в Катеринославі (До 160-річчя заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького) // Музеї України. – 2009. – № 3(33). – С. 6-7.
166. Музей – Украйні всій краса…” // Культура і життя. – 2009. – № 46. – 20-27 листопада.
167. Герби нашого краю (до 200-річчя першого герба Катеринослава)// Моє Придніпров‘я. Календар пам‘ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік. – Д.: ДОУНБ, 2010.
168. Павлоградський історико-краєзнавчий музей (до 50-річчя заснування) // Моє Придніпровя. Календар памятних дат Дніпропетровської області. І півріччя. 2012. – Д.: ДОУНБ. 2011. -С. 57-59. (184 с.)
169. Орджонікідзевський народний історико-краєзнавчий музей імені М.А.Занудька (до 45-ї річниці заснування) //Моє Придніпровя. Календар памятних дат Дніпропетровської області. ІІ півріччя. 2012. – Д.: ДОУНБ, 2011. – С.160-161. (240 с.)
170. ДНІМ – скарбниця нашого краю — до 80-річчя Дніпропетровської області // Журнал “Січеслав”. – 2012. № 1. С.133-134.
171. Ход за ходом. Из истории шахмат на Днепропетровщине. 1902-2012 гг. Буклет к выставке в музее /Авторы текста: Чернов Е.А., Бекетова В.М. – Д., 2012. – 23 с.
172. Народний музей у Дмухайлівці //Моє Придніпров’я. Календар памятних дат Дніпропетровської області на 2014 рік [Текст]: Краєзнав. ,ібліограф. видання / Упоряд. І.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2013. – 208 с. — С. 39.
173. Кінотеатр “Правда” у Дніпропетровську // Там само. — С.53.
174. Перший громадський музей у Катеринославі // Там само. — С.84-86.
175. “Ефект Стародубова” – С.112; Дніпропетровський художній музей // Там само. — С. 133.
176. Оселя козацького батька (меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Яворницького) // Там само. — С.161-162.
177. Музей лоцманів // Там само. — С. 168.
178. Музей працює для відвідувачів // Бористен. 2013, № 3. С.21-23.
179. Днепропетровский национальный исторический музей им. Д.И. Яворницкого // Антиквариат. 2013. № 5, май. [У співавторстві з Н.І.Капустіною].
180. Лауреати Шевченківської премії від Дніпропетровщини // газета «Дніпропетровський університет». 2013. – № 5. – 30 травня.
181. Национальный исторический музей имени Д.И. Яворницкого — туристическая жемчужина Днепропетровщины: Буклет / Авторы-состав.: Н.И. Капустина, В.М. Бекетова. – Д.: Арт-пресс, 2013. – 43 с. [У співавторстві].
182. Надія зберігає музей. До ювілею Н.І. Капустіної, директора ДНІМ ім. Д.І.Яворницького // Автор-упоряд. В.М.Бекетова. – Д.: Арт-прес, 2014. – 26 с., іл.
183. Півтостоліття служіння Кліо. До 70-річчя Людмили Миколаївни Маркової // Упоряд.: Бекетова В.М. – Д.: Поліграф-поліграфович, 2014. – 20 с.
184. Коротков Володимир Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Київ: Інститут енц. досл., 2014. Том 14. – 768 с. (С.595).
185. Світ дитинства: від народження до школи: Буклет виставки Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького / Автор вист. та упоряд. буклету: В.М. Бекетова. – Д.: Арт-прес, 2015. – 2 с.
186. Сологуб Микола Андрійович, директор Дніпропетровського історичного музею (1988-1990 рр.) // Моє Придніпровя. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2016 рік: Бібліогр.видання /Упоряд. І.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2015. – 210 с. (С. 41-42).
187. Олександр Всеволодович Бодянський (1916-1992). // Моє Придніпровя. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2016 рік: Бібліогр.видання /Упоряд. І.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2015. – 210 с. (С. 131-132).
188. Юдін Віталій Леонтійович // Моє Придніпровя. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2016 рік: Бібліогр.видання /Упоряд. І.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2015. – 210 с. (С. 139-141).
189. Стрельцов Василь Омелянович (1921-1993) // Моє Придніпровя. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2016 рік: Бібліогр.видання /Упоряд. І.Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2015. – 210 с. (С. 160-161).
190. Баженов Анатолій Іванович, скрипаль, педагог, лауреат Шевченківської премії 1977 р. – наш земляк // Бористен. – 2015. № 3 (284). С. 34