Другі всеукраїнські Яворницькі наукові читання (2010)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ імені Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Інформаційне повідомлення

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та Дніпропетровським історичним музеєм імені Д. І. Яворницького 4-5 листопада 2010 р. проводять Другі всеукраїнські Яворницькі наукові читання.

В ході наукових читань передбачається робота за такими напрямками:

  • теоретико-методологічні й методичні проблеми історичної персоналістики в контексті наукової спадщини академіка Д.І. Яворницького;
  • Д.І. Яворницький і сучасники на тлі епохи;
  • проблеми історії козацтва: творча спадщина Д.І. Яворницького і перспективні напрями досліджень;
  • духовно-культурне життя в контексті творчої спадщини Д.І. Яворницького;
  • археологічні старожитності козацького краю;
  • архівна справа Наддніпрянщини: традиції і сучасність.

Оргкомітет конференції прохає Вас до 1 липня 2010 р. надіслати:

  • (електронною поштою) заявку на участь у конференції з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з кодом міста, контактні телефони та е-mail, у разі необхідності вказати на потребу у поселенні і запланований термін проживання;
  • (електронною поштою) текст доповіді обсягом не більше 0,5 др. арк., набраний в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу;
  • роздрукований варіант доповідей, підписаний автором (для студентів і аспірантів додатково ставиться підпис наукового керівника).

На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва статті (великими літерами), анотація і ключові слова (українською, російською та англійською мовами).

Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, арк. 2], або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці тексту. Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє і нижнє – 2 см.

За підсумками конференції планується видання фахового збірника наукових праць «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті» (Вип.8. – Д., 2010). Матеріали, які надійшли після вказаного терміну (1 липня 2010 р.) та оформлені у невідповідності з вимогами ВАК, не будуть розглядатися. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

Учасники конференції надають організаційний внесок у розмірі 100 грн. при реєстрації. Проїзд, проживання та харчування – за власний кошт.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет.

Відповідальний секретар оргкомітету: к.і.н., ст. викл. Бойко Олег Вікторович.

Контактні телефони: (056) 374-98-60, (056) 374-98-61, 066-850-38-98. Е-mail: boyaoleg@mail.ru