Конференція «Сучасний музей як джерело формування ідентичностей»

5-6 грудня 2019 р. відбудеться обласна науково-практична конференція «Сучасний музей як джерело формування ідентичностей» з нагоди 170-ліття Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького.

Метою проведення конференції є комплексний розгляд ролі музеїв у формуванні різного рівня ідентичностей населення Дніпропетровщини. В рамках конференції пропонується розглянути питання, пов’язані з відповідями музейної спільноти на виклики децентралізації, фондової та реставраційної роботи, реалізації публічноісторичних заходів на базі музею. Особлива увага буде приділена проблемам музейного менеджменту та організації досліджень.

До участі у конференції запрошуються працівники музейних установ, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, аспіранти та здобувачі, студенти.

Напрямки для обговорення:

  • Методика формування та збереження музейних колекцій;
  • Історія музейних колекцій та музейної справи як чинників формування соціальних ідентичностей;
  • Виставково-експозиційна робота в умовах антропологічних викликів в історичній науці;
  • Методи науково-просвітницької роботи музею у формуванні ідентичностей молоді;
  • Музейний менеджмент в умовах децентралізації;
  • Комунікація музею та громади, приклади спільних проектів;
  • «Свої», «чужі», «інші»: історичний досвід формування ідентичностей.

Конференція відбудеться 5-6 грудня 2019 р. у приміщенні Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького за адресою м. Дніпро, проспект Д. Яворницького 16.

Заявку на участь просимо надсилати на пошту museum@ua.fm до 15 листопада 2019 р. Форма заявки міститься у Додатку 1.

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників конференції – за рахунок організацій, які їх відряджають.

Передбачено проведення тематичних та авторських екскурсій експозицією ДНІМ.

Оркомітет залишає за собою право відбору заявок за тематикою доповідей.

Якщо тема доповіді буде внесена у програму конференції, оргкомітет до 25 листопада електронною поштою надішле запрошення за вказаною учасником адресою.

За підсумками конференції передбачається друк збірника статей коштами організаторів. Для публікації матеріалів необхідно надіслати їх у електронному вигляді не пізніше 27 грудня 2019 р. на адресу museum@ua.fm. Матеріали мають бути оформлені відповідно до вимог, вказаних у Додатку 2.

Редакційна колегія залишає за собою право відбору публікацій. Матеріали, оформлені неналежним чином, не розглядатимуться.

Контактні особи:

Приймальня адміністрації музею: м. т. 067 211 04 33

Лавренко Валерія Сергіївна, заступник директора з наукової роботи
(056) 377-29-28

Рошко Марія Володимирівна, вчений секретар
(056) 375-54-03

ДОДАТОК 1

Зразок оформлення заявки:
ЗАЯВКА

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції «Сучасний музей як джерело формування ідентичностей» доповідь

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю у називному відмінку)________

Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)____________

Місце роботи ______________________________________

Поштова адреса, моб. телефон (обов’язково)________________

Електронна адреса (обов’язково)_________________________

Напрям наукової доповіді________________________________

Тема наукової доповіді_________________________________

ДОДАТОК 2

Вимоги до оформлення статей у збірнику матеріалів конференції «Сучасний музей як джерело формування ідентичностей»

До друку приймаються наукові статті та повідомлення українською та англійською мовами. Обсяг статей не повинен перевищувати 1,5 друкованого аркуша (60 000 друкованих знаків разом з пробілами). Обсяг повідомлень не повинен перевищувати 15 000 друкованих знаків.

Статті та повідомлення мають містити наступні структурні елементи: постановка проблеми, огляд попередніх напрацювань з дослідження проблеми, формулювання цілей, виклад основного матеріалу дослідження, висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок.

Матеріали оформлюються в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см, абзацний відступ – 1,2 см.

У правому верхньому кутку: ініціали й прізвище автора. Назва – по центру, заголовними літерами. Після назви необхідно навести анотацію до статті обсягом 3-6 речень. Перелік джерел та літератури подавати в кінці статті. після слів «Список використаних джерел та літератури» в алфавітному порядку (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках.

Ілюстрації до тексту подаються окремими файлами у форматі .jpeg/.jpg з послідовною нумерацією арабськими цифрами. Посилання на ілюстрації наводяться в тексті у форматі (рис. 1). Розмір зображення – не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надсилати окремим файлом у форматі .doc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*