Виставка як важливий засіб формування експозиції музею історії запорозького козацтва

В сучасних умовах трансформування соціально-економічного, політичного і духовного життя українського суспільства значно зростає роль і значення музею як соціального інституту, основними функціями якого є виявлення, вивчення і збереження культурно-історичних, наукових цінностей в формі музейних предметів, а також популяризації їх.

В процесі соціального обміну інформацією між індивідуумом і суспільством через музей найважливішою виступає комунікативна функція, що реалізується, в першу чергу, через експозиційно-виставкові форми роботи різноманітними освітньо-виховними та науково-просвітницькими засобами.

Особливого значення в цьому відношенні набувають музеї історичного профілю, а надто тематичні музеї, як наприклад, Музей історії запорозького козацтва Національного заповідника «Хортиця».

Основним завданням музею на сучасному етапі його розвитку є створення на базі Музею історії міста Запоріжжя нової, високого наукового рівня, адекватної часові, експозиції, яка б не тільки розкривала найхарактерніші аспекти найбільш яскравого і визначного явища в історії українського народу – політико-адміністративний устрій Запорозької Січі, її соціально-економічний розвиток, духовний світ запорожців, але і сприяла ефективному залученню духовного потенціалу козацтва як до пошуку життєвих смислів окремою людиною, так і до загального процесу трансформації сучасного українського суспільства.

В цьому напрямку триває нині робота по розробці наукових, естетичних і фізичних аспектів експозиційного розкриття історії запорозького козацтва.

Видається доцільним, не руйнуючи і не знижуючи значення найбільш вдалих і цінних експозиційних розділів, комплексів і вузлів діючої експозиції, поступово змінювати, доповнювати її новими.

Одним з найефективніших засобів такого відпрацювання і вдосконалення експозиції, направленим на реекспозицію, традиційно виступають музейні виставки.

Відкрита навесні 1997 року виставка археологічних знахідок Національного заповідника «Хортиця» замислювалася такою, що буде постійно діяти і постійно поповнюватися археологічними знахідками останніх польових сезонів, стане своєрідним активним «перетворювачем» археологічного предмета на музейний, «випробувальним стендом» для створення експозиційних комплексів з подальшим перенесенням їх в діючу, а згодом і майбутню експозицію. Деякі з них – предмети озброєння, знайдені на місці фортеці XVI ст. на о. Байді, яка вважається замком Дм. Вишневецького, вже знайшли своє місце в експозиції, розкриваючи тему початків козацтва та перших козацьких укріплень в пониззі Дніпра. Інші, як комплекс предметів з Хортицького ретраншементу 1736–1739 рр. та піднятих з дна Дніпра фрагментів козацьких кораблів та комплекси якорів періоду І російсько-турецької війни, стануть логічним продовженням експозиційного розділу «Військове мистецтво запорожців». На виставці ж, замість цих експозиційних комплексів, створюватимуться з археологічних знахідок наступних польових сезонів – нові.

Найвиразніше соціальна функція музею реалізується через створення меморіальних виставок, таких як «350 років Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького». Вона розрахована на поетапний, на декілька років, монтаж відповідно до періодів однієї з найславетніших і найтрагічніших сторінок в історії України і козацтва, і можливо, стане цілком скомпонованим окремим розділом майбутньої експозиції.

Таким чином, виставки в Музеї історії запорозького козацтва стають важливою ланкою в складній системі пошуку «свого» місця в експозиції кожним предметом, в перетворенні їхньої сукупності в єдине експозиційне ціле, в першу чергу, в нову експозицію з високими комунікативними можливостями.

Така відкрита для громадського огляду і обговорення лабораторія пошуку нових ідей, розробки експозиційних розділів, комплексів майбутньої експозиції сприятиме створенню музейного образу запорозького козацтва, до якого звертатимуться нові і нові покоління.

I.М. Дашевська, зав. сектором «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця»

Джерело: Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. (Збірник тез доп. та повід. міжнародної наук. конференції, присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького). – Дніпропетровськ, 1999. – 177 с.