“З сузір’я подвижників науки”: виставка пам’яті С.В. Абросимової

“Невід’ємною частиною духовної культури народу є бібліотеки, які увібрали досягнення людської думки. Невипадково, архіви та музеї називають «пам’яттю людства». Від того, як представники того чи іншого суспільства ставляться до книги, ми можемо судити про рівень духовної культури суспільства взагалі”, –  С.В. Абросимова.

У Науковій бібліотеці Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького відкрилася виставка пам’яті Світлани Вікторівни Абросимової (20.06.1953, м. Кайшадоріс Литовської РСР – 6.03.2011, Дніпропетровськ, нині – Дніпро) – українського історика, яворницькознавця, музеєзнавця, архівіста, краєзнавця, кандидата історичних наук (1988), провідного наукового співробітника Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького (1978-2011), заслуженого працівника культури України (2004), лауреата премії імені Д.І. Яворницького Національної спілки краєзнавців (1995), автора майже 300 наукових та науково-популярних праць з історії та культури України й Придніпров’я, учасника 40 наукових конференцій, дослідника історії книги, життя та діяльності академіка Д.І. Яворницького.

На виставці представлені книжкові та періодичні видання із зібрання Наукової бібліотеки музею з публікаціями С.В. Абросимової та 260 екземплярів книг з її особистої бібліотеки (наукова, науково-популярна та художня література), переданих родиною науковця разом з архівом у 2011 році. Унікальною складовою виставки є нові надходження до фонду бібліотеки. Цього року родиною передано в дарунок музею та, зокрема, на виставку ще 126 примірників наукових видань з бібліотеки, яку збирала за життя Світлана Вікторівна протягом 1983-2010 років. Майже всі вони мають на титульній сторінці добре відомий власноручний екслібрис С.В. Абросимової «А.Б.С.», численні помітки в текстах, паперові закладки, автографи – дарчі написи С.В. Абросимовій від колег, що надає цим виданням особливо важливого значення, постільки дає уяву про творчу лабораторію дослідниці. Добірка публікацій С.В. Абросимової – це надзвичайно об’ємний комплекс її різнопланових наукових досліджень, опублікованих рідкісних і цінних архівних джерел та захоплюючих науково-популярних статей, у тому числі й у співавторстві, що засвідчує про проведену велику і досить важку археографічну роботу та досягнення високих результатів завдяки натхненній праці. Широкий географічний діапазон її публікацій у академічних, вузівських, краєзнавчих виданнях Києва, Львова, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Полтави, Одеси, Херсону, Нікополя, Москви, Санкт-Петербургу, Сімферополя, Краснодару, Вільнюса та участь у наукових проектах Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України і його Запорізького відділення, включення її до складу головної редакційної колегії по підготовці 20-томного видання творів Д.І. Яворницького, багаторічна співпраця з Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара та Національним гірничим університетом (нині – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка») засвідчує визнання високого наукового авторитету С.В. Абросимової.

Своє призначення науковця С.В. Абросимова знайшла в стінах Дніпропетровського історичного музею, серед десятків тисяч пам’яток писемної культури, де з січня 1977 р., після закінчення історичного факультету Дніпропетровського державного (нині – національного) університету (1976) та недовгої роботи в школі, була прийнята на посаду старшого наукового співробітника відділу фондів. З 1978 р. їй, молодому фахівцю, довірили збереження та вивчення найчисельнішої групи музейних предметів – книжково-архівного фонду, де вона незмінно працювала 34 роки. Архівна робота захопила її, як стихія, в якій вона знайшла можливість реалізувати свій творчий потенціал. Наділена від природи науковим аналітичним мисленням, внутрішньою самоорганізацією, незважаючи на слабке здоров’я, С.В. Абросимова повністю віддалася науковій роботі, розгорнула широку науково-дослідну діяльність, зосередившись передусім на каталогізації книжкового та архівного зібрань музею (нею упорядковано 5 каталогів музейної колекції: «Большевистские листовки в Днепропетровском историческом музее 1893-1923».1985; «Старопечатные кириллические издания в Днепропетровском историческом музее. 1574-1800 гг.». 1988; «Книги гражданской печати ХVIII века». 1989; «Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького».1992; «Пам’ятки писемності в збірці Дніпропетровського історичного музею».1993; бібліографічний довідник «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии». 1991), дослідженням з історії книги, джерелознавчого діапазону Литовської метрики, краєзнавства Придніпров’я, генеалогії, консолідувала навколо музею наукові сили всієї України й за її межами.

Вирішальну роль у становленні її як історика відіграла наукова праця під керівництвом професора Дніпропетровського державного університету, завідувача кафедри історіографії та джерелознавства М.П. Ковальського і захист кандидатської дисертації «Документи Литовської метрики як джерело з історії міст і сіл України першої половини ХVI століття» (1988). Йому з вдячністю С.В. Абросимова присвятила статтю «Адепт джерелознавства» («Осягнення історії: Зб. праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського». Острог–Нью-Йорк, 1999).

Візитівкою Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького, визначною подією вітчизняної епістолярної археографії, епістолології, літературного та музейного джерелознавства, новим словом в яворницькознавстві, музейною класикою, монументом професійному подвигові музейників на сьогодні стало упорядковане під орудою визначного вченого сучасності, шановної колеги і однодумця С.В. Абросимової серійне видання «Епістолярної спадщини академіка Д. І. Яворницького» (6 томів: 1997, 1999, 2005, 2010, 2012) та однойменного «Каталогу» (1992), перевидання першої монографії Д.І. Яворницького «Запорожжя в залишках старовини та переказах народу» (2005). Наукова громадськість надала позитивної оцінки цим виданням, зробленим за усіма принципами, правилами і вимогами археографії (Т.Ф. Литвинова, М.Ф. Дмитрієнко, Г.К. Швидько, В.М. Бекетова, О.І. Журба, С.І. Світленко, В М. Заруба та ін.).

Вони одержали сталий епітет-характеристику енциклопедичних видань за багатоаспектну високо-інформаційну базу, гідно зайняли місце серед сучасних наукових раритетів. Дніпропетровський національний історичний музей став за її участі центром дослідження біографії та наукової спадщини Д.І. Яворницького. Дякуючи їй відродилося і досягло активного розвитку яворницькознавство як окрема проблематика регіональних досліджень.

Бібліографічною рідкістю на сьогоднішній день вже стали її публікації архівних джерел (у співавторстві): «Пишу тебе, мой ангельский друг: из эпистолярного наследия начала ХIХ века». 1997; «Письма потомков Ивана Максимовича Синельникова – первого губернатора Екатеринослава». Вып. 1-4. 1999, 2001-2003; «Щира дяка за корисну працю. Вітальні телеграми Д. Яворницькому з нагоди його літературно-наукової діяльності». 1998.

Це була колосальна праця, яка потребувала повної віддачі, вона захоплювала й вимагала не знаючи ні дня, ні ночі жити в стихії творчих пошуків, не тримаючись рамок режимної роботи в музеї. Особливо це стосувалося С.В. Абросимової, коли на ваги дорогоцінного для неї часу ставилося доленосне завдання – бути чи не бути новому життю видання. Її творче натхнення запалює і сьогодні.

До уваги відвідувачів науковий доробок С.В. Абросимової, зокрема, її статті які друкувалися у серійних наукових щорічниках, альманахах, журналах: «Український археографічний щорічник». Вип. 1. 1992; збірники наукових праць кафедри історії України ДНУ «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті». Вип. 1, 2, 5. 2001, 2003, 2007; записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ «Південна Україна ХVІІІ-ХІ століття». Вип. 1-4. 1996,1998,1999; з історії українського козацтва «Січеславський альманах» НГУ. Вип. 1-5. 2005, 2006, 2008-2010; з питань історіографії та джерелознавства «Проблеми історіографії та джерелознавства України». 1983,1984, 1985; науковий щорічник ДГУ «Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки». Вип. 1-7. 2004-2008, 2010; збірниках міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій та читань: «Федоровские чтения». 1883; «Культура Придніпровського регіону в контексті загальноукраїнської культури». 1991; «Вчений-подвижник». 1991; Матеріали наукових читань Д.І. Яворницького». 1993; «Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина». 1993; «Скарбниця ріднокраю». 1993; «Регіональне і загальне в історії». 1995; «З минувшини Подніпров’я». 1995; «Історичне краєзнавство і культура». 1997; «Украина и Германия: экономическое и интеллектуальное сотрудничество.ХІХ-ХХ вв.». 1997; «Музей і майбутнє». 1998; «Музей на рубежі епох». 1999; «Музей на межі тисячоліть». 1999; «Матеріали перших Новицьких читань». 2002; «Музей і місто». 2003; «Скарби музеїв». 2005; «Роль музеїв у культурному просторі й світу». 2009; у історичних, науково-популярних, літературно-художніх альманахах та журналах: «Грані». № 3, 4, 5. 2001, 2005; «Нива знань». № 4. 2005; «Книжник». № 6.1991; «Гуманітарний журнал». № 2. 2000; «Ейдос». № 2. Ч. 1. 2006; «Київська старовина». № 1. 1996; «Молода нація». № 3. 2004; «Кур’єр Кривбасу». № 69-70. 1997; «Крила». №№ 1-2. 1998, 1999; №№ 1-2, 5-6. 2000; №№ 1-3. 2001; «Монастирський острів». №№ 1, 2. 1994.

Музей щиро дякує родині науковця Віктору Петровичу Абросимову, батькові С.В. Абросимової, та Ірині Вікторівні Біловій, її сестрі, за багаторічну співпрацю, за щедрий дарунок – передану колекцію книг та наукових видань з публікаціями високої, універсальної цінності джерельних комплексів та досліджень з проблем історії України та Придніпров’я, автором яких є дорога для них людина, а у науковому світі широко відомий вчений-подвижник.

Віддаючи данину світлій пам’яті С.В. Абросимової та враховуючи її внесок у розбудову національної науки, культури, музейної справи виходимо з ініціативою до адміністрації та колективу Дніпропетровського історичного музею імені Д.І. Яворницького підготувати і видати до 70-річчя з дня народження С.В. Абросимової збірник, присвячений її пам’яті, до якого включити наукові статті, повний бібліографічний покажчик праць та спогади про неї науковців, колег, друзів.

Співробітники музею розпочали роботу над упорядкуванням каталогу видань із бібліотеки С.В. Абросимової у зібранні Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького з подальшою його публікацією.

Виставка працює до квітня 2021 р. у Науковій бібліотеці історичного музею імені Д.І. Яворницького (проспект Д. Яворницького, 18, 1-й поверх).

Наталія Василенко, с.н.с. ДНІМ
Ірина Гурова, завідуюча Науковою бібліотекою ДНІМ

Фото Олексія Шпака


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*