Фондово-закупівельна комісія

Акти Міністерства культури та інших відомств ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОНДОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНУ КОМІСІЮ МУЗЕЇВ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 12 березня 1992 р. № 47

 1. Затвердити Положення про фондово-закупівельну комісію музеїв системи Міністерства культури України.
 2. Управлінню культури Ради Міністрів Республіки Крим, обласним, Київському головному та Севастопольському міським управлінням культури, директорам музеїв республіканського підпорядкування забезпечити виконання Положення.
 3. Положення про фондово-закупівельну комісію музеїв системи Мінкультури СРСР, затверджене наказом Мінкультури СРСР№ 170 від 20.04.87 р., вважати таким, що втратило чинність на території України.

ЗАТВЕДЖЕНО Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 12 березня 1992 р. № 47 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОНДОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНУ КОМІСІЮ МУЗЕЇВ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
1. Фондово-закупівельна комісія є дорадчим органом при дирекції музею, створюється для розгляду питань відбору та придбання предметів музейного значення з метою формування музейної збірки.
2. До складу фондово-закупівельної комісії входять: заступник директора по науковій роботі, головний хранитель, зав. секторами (відділами) фондів і експозиції, зав. філіалами, а також окремі висококваліфіковані наукові працівники і реставратори музею. До роботи фондово-закупівельної комісії можуть залучатись досвідчені наукові працівники інших музеїв та профільних організацій як експерти. Кількісний та персональний склад фондово-закупівельної комісії має бути непарним і визначається керівництвом музею. Головою фондово-закупівельної комісії є заступник директора по науковій роботі або головний хранитель (завідуючий відділом фондів), секретарем – досвідчений науковий працівник фондів музею.
3. Склад фондово-закупівельної комісії музеїв республіканського підпорядкування затверджується Міністерством культури України, музеїв місцевого підпорядкування – Управлінням культури Ради Міністрів Республіки Крим, обласними, Київським головним та Севастопольським міськими управліннями культури.
4. До компетенції комісії входить:
4.1. Розгляд питань та прийняття рішень про віднесення до музейної колекції предметів музейного значення:
придбаних у приватних осіб, на аукціонах, в комісійних магазинах, тощо;
що надійшли до музею під час наукових експедицій та відряджень по комплектуванню фондів;
переданих музею безкоштовно підприємствами, установами, учбовими закладами, іншими організаціями або приватними особами.
4.2.Розгляд та оцінка якості складання і оформлення супроводжуючої документації (польової документації, актів прийому, колекційних описів, легенд) на предмети, які надійшли до музейного фонду.
4.3.Визначення вартості предметів музейного значення, які подані на закупівлю.
4.4.Винесення рішень про включення нових надходжень до складу музейного зібрання І віднесення їх до основного або науково-допоміжного фондів.
4.5. Розгляд та затвердження підсумків внутрішньо фондової експертизи по складу музейних колекцій з питань:

 • виділення з фондів непрофільних для музею предметів;
 • переведення предметів з науково-допоміжного до основного фонду;
 • створення нових інвентарних груп;
 • переведення музейних предметів з однієї групи до іншої; обґрунтування для списання музейних предметів;
 • виділення обмінного фонду

4.6. Розгляд підсумків звірки наявності музейних предметів з обліковою документацією та пере інвентаризації музейних збірок. Примітка: Підсумки пере Інвентаризації, звірки наявності музейних предметів з фондово-обліковою документацією, переведення з основного фонду до науково – допоміжного фонду та виключення музейних предметів з інвентарних книг музеїв затверджується Міністерством культури України.
4.7. Визначення ступеня складності наукової обробки музейних предметів і встановлення термінів взяття на державний облік нових надходжень в “Книзі надходжень”.
4.8. Встановлення виду і розміру винагороди особам, що передали цінні речі до музею.
5. Всі предмети, що надійшли до музею, мають бути розглянуті на засіданні фондово-закупівельної комісії протягом місяця.
6. Рішення фондово-закупівельної комісії приймаються при наявності не менше 2/3 її складу більшістю голосів присутніх на засіданні спеціалістів І оформлюється протоколом (особиста думка членів комісії, які утримались від голосування, фіксується в протоколі і вони мають право не підписувати протокол і акт на закупівлю).
7. При оформлення протоколу засідання фондово-закупівельної комісії зазначаються прізвища присутніх членів комісії і запрошених осіб. Рішення комісії записується в протоколі стисло Із зазначенням про включення музейного предмету до основного або науково-допоміжного фондів музеїв. У протоколі робиться підсумковий запис про загальну кількість предметів, які приймаються до фондів музею Протокол комісії підписується головою, секретарем і членами комісії, які присутні на комісії.
8. В разі закупки предметів у приватної особи, до протоколу додаються: заява власника або автора із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, адреси, назви вартості предметів, висновки спеціалістів. У разі закупки предметів в комісійному магазині до протоколу додається копія чека або квитанції магазину. У кінці протоколу робиться підсумковий запис із зазначенням загальної суми вартості предметів. Усі протоколи комісії щорічно нумеруються, а також реєструються в журналі реєстрації документів фондово-закупівельної комісії. Рішення комісії вступає в силу після затвердження протоколу директором музею (підпис директора скріплюється печаткою).
9. Протоколи комісії зберігаються разом з Іншою фондово-закупівельною документацією музею. У випадках, коли на засіданні комісії обговорюються питання про придбання нових надходжень за рахунок коштів музею, один екземпляр протоколу з додатком усіх рахунків для оплати, акта прийому із зазначенням номера по “Книзі надходжень” передається до бухгалтерії музею.
10. Секретар фондово-закупівельної комісії готує документацію на фондово – закупівельну комісію, слідкує за своєчасним проходженням по закупці предметів (від власника до бухгалтера, від бухгалтера до власника) до взяття предметів на державний облік, веде журнал реєстрації документів комісії.
11. Державні музеї можуть самостійно закупити або замовити художні твори, колекції або предмети в межах виділених коштів з фонду творчо-виробничого та соціального розвитку або фонду валютних відрахувань. Придбання і замовлення, що проводяться за рахунок коштів Міністерства культури України здійснюються після розгляду Державної закупівельної комісії Міністерства культури України. До клопотання музеїв додаються: витяг з протоколів фондово-закупівельних комісій, висновок експертів з провідних музеїв республіки та фотографії відповідних предметів, художніх творів або колекцій.
12. Продаж з комісійних магазинів предметів образотворчого і прикладного мистецтва, що становлять значну художню і історичну цінність, відібраних комісіями експертів для музеїв, провадиться по заявках музею з додатком виписки з протоколу засідання фондово-закупівельної комісії музею.

Склад комісії:

 1. Бекетова В.М. (голова ФЗК)
 2. Зворикіна Т.І.
 3. Рошко М.В.
 4. Абросимова С.В.
 5. Аліванцева О.В.
 6. Дембінська О.І.
 7. Зубкова Г.Є.
 8. Лазебнік В.І.
 9. Маркова Л.М.
 10. Сердюк М.Й.
 11. Шейміна Н.М.
 12. Подолян Г.В. (секретар ФЗК)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*